Brno v akci - horní grafika
Základní informace

Základní informace o kampani

Nedostatečné možnosti nakupování v Brně?

Podle studie Centra pro regionální rozvoj při Masarykově univerzitě zmizelo z Brna od roku 2006 na pět set obchodů. Ty nebyly schopny odolávat konkurenci velkých nákupních center a hypermarketů. Došlo tak ke zúžení našich možností nakupování v místě našeho bydliště, práce či v centru města. Řada z nás to má dnes do obchodu daleko. Svoji „prodejnu na rohu“ (vzdálenou méně než 200 metrů od domu) má už pouze 19 % obyvatel a obyvatelek Brna, třetina obyvatel Brna to má do obchodu dále než půl kilometru. V současné době trpí nedostatkem obchodů již 16 z celkem 29 městských částí našeho města. Ořešín, Útěchov, Nový Lískovec či Kohoutovice nemají ani polovinu běžného standardu prodejních ploch na obyvatele v České republice (1 m2 na obyvatele) a méně než šestinu průměrného standardu v Brně (1,78 m2 na obyvatele).

Koncentrace obchodu v nákupních centrech

Tento nedostatek obchodů v místech našeho bydliště či práce je způsoben koncentrací obchodu v několika málo místech. Celá třetina prodejní plochy v Brně je koncentrována v 5 velkých nákupních centrech a dalších 12 samostatných hypermarketech či hobby marketech. Tato nákupní centra a hypermarkety lze nalézt zejména na okrajích města, největší koncentrace obchodu je dnes na jihu Brna. Nejenže mají výrazný vliv na zánik menších obchodů a omezení naší možnosti volby různých míst a způsobů nakupování. Nekontrolovaná expanze nákupních center také výrazně poškozuje životní prostředí. V souvislosti s ní dochází ke zbytečnému kácení stromů, záboru zelených ploch a kvalitní půdy, nárůstu automobilismu a s tím spojenému zvýšení hlučnosti a prašnosti. I proto si v roce 2007 přes 80% obyvatel ČR další velké prodejny ve svém blízkém okolí již nepřálo.

Změna územního plánu

Pokud chceme nastoupený trend expanze nákupních center a zániku menších obchodů zastavit a současný stav změnit, musíme omezit další výstavbu velkých prodejen. Navrátit obchody do ulic našich měst a oživit městské centrum se nám bez tohoto kroku nemůže podařit. Jedním ze způsobů, jak lze toto omezení výstavby provést, je prostřednictvím Územního plánu města Brna.

Územní plán stanovuje, kde a co mouhou investoři a developeři stavět. Toto činí prostřednictvím vymezení určitých typů ploch. V územním plánu tak existují plochy určené pro bydlení, které určují, kde lze stavět byty a domy. Pro výstavbu továren či služeb jsou vymezeny jiné oblasti. Výstavba nákupních prodejen však v současném brněnském územním plánu není téměř ošetřena. Jeho současná verze umožňuje výstavbu velkých prodejen téměř kdekoliv – na plochách, které jsou v územním plánu vymezeny pro bydlení, průmysl i služby.

Město Brno má v nejbližší době představit několik nových možných variant územního plánu, které se budou v průběhu roku 2010 projednávat. Naším záměrem je do nového územního plánu prosadit omezení výstavby nákupních center a hypermarketů. Snažíme se prosadit, aby jejich výstavba byla umožněna jen v některých oblastech. Tímto bychom zabránili nekontrolované expanzi velkých prodejen a umožnili rozvoj menších obchodů.

Jaké dopady od těchto změn očekáváme?

Pokud by se nám tyto změny podařilo prosadit, věříme, že menší obchody budou mít větší šanci uspět v konkurenci s nadnárodními obchodními řetězci. Lepší obslouženost obchody – více menších obchodů v našem blízkém okolí - by znamenala nejen oživení městských ulic.

Omezení expanze nákupních center by rovněž znamenalo zmenšení negativních environmentálních dopadů plynoucích z jejich výstavby. Znamenalo by to méně automobilové dopravy, ale i méně záboru zelených ploch a zemědělské půdy, či zabránění zbytečnému kácení stromů. Případný úspěch této kampaně však může mít kromě zlepšení života v Brně ještě další rozměr. Brno by v případě našeho úspěchu mohlo sloužit jako modelový příklad pro ostatní města.

Kampaň Brno v akci je součástí programu Zaostřeno na hypermarkety občanského sdružení NESEHNUTÍ


OSF MŽP SFŽP NROS
 

Tento web byl vytvořen za finanční podpory SFŽP a MŽP. Byl rovněž podpořen Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Posilování role práva a grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Dáale také Nadací VIA a Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.